Address 193 LÊ LỢI, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Telephone (057) 3 823 446
Fax (057) 3 825 698

LIÊN HỆ

XE MÁY XUÂN THOẠI

A: 193 LÊ LỢI, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN.

T: (057) 3 823 446